KASUTUSTINGIMUSED


Veebilehel prindipood.ee registreerumisega ja „Ma nõustun kasutustingimustega“ nupul vajutamisega kinnitate kasutustingimustega tutvumist ning nõustute ja kohustute Rakenduse kasutajana neid täies ulatuses täitma.

1. Üldised tingimused.
1.1. Käesolevad Kasutustingimused käsitlevad OÜ Pilditeenused (edaspidi Teenusepakkuja) isikustatud trükilahenduste kujundamise veebirakenduse Prindipood (edaspidi Rakendus) kasutamise tingimusi. Kui Rakendust kasutada sooviv isik (edaspidi Kasutaja) registreerib end Rakenduse kasutajaks, tähendab see, et Kasutaja nõustub käesolevate tingimustega ning kohustub neid järgima.
1.2. Rakenduse eesmärk on pakkuda Kasutajatele keskkond isikustatud trükilahenduste kujundamiseks ja tellimiseks koos tellitud toote eest tasumise ning kohale toimetamisega.
1.3. Teenusepakkuja on Pilditeenused OÜ (registrikood 111526260, KMK nr EE101260985), Supeluse 2, 80014 Pärnu, telefon 447 6305 ning e-posti aadress pood@prindipood.ee.
1.4. Rakendusega pakutavate teenuste loetelu ning nende kirjeldused ja hinnad asuvad veebileheküljel prindipood.ee
1.5. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.
1.6. Teenusepakkujal on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse toodetesse ja teenustesse muudatusi.
1.7. Teenusepakkuja võib Rakenduse arengust tulenevalt ning Rakenduse parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi muuta ja täiendada. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje prindipood.ee kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel prindipood.ee. Kui Kasutaja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kasutaja ja Teenusepakkuja vahel tekkinud õigussuhtele Kasutaja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Mõisted.
2.1. Registreeritud kasutaja – Rakenduse kasutaja (edaspidi Kasutaja), kes on ennast Rakenduse veebikeskkonnas registreerinud
2.2 Rakendus – isikustatud trükilahenduste kujundamise veebirakendus
2.3. Tellija – registreeritud Kasutaja, kes esitab Rakenduse kaudu tellimuse
2.4. Saaja – isik, kelle aadressile saadetakse Rakenduse kaudu tellitud toode
2.5. Tellimus – Tellija poolt Rakenduse kaudu Teenusepakkujale esitatud sooviavaldus teenuste ostmiseks, mis on aluseks Tellijaga arveldamisel ja Saajale toodete kätte toimetamisel
2.6. Tellimuse aadress – Tellimuses näidatud toodete kätte toimetamise sihtkoht
2.7. Tellimuse summa – Tellimuse hind, mis koosneb ostetavate teenuste hinnast, muudest lisateenuste hindadest ning Tellimuse täitmisega seotud tarnetasudest

3. Registreerumine.
3.1. Registreeritud kasutajaks saamiseks tuleb end Kasutajaks registreerida enne esimese Tellimuse esitamist. Kasutajanimeks on kasutaja e-posti aadress. Salasõna tuleb Kasutajal endale ise valida.
3.2. Registreerimisega annab Kasutaja Teenusepakkujale nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks Tellimuste täitmise eesmärgil Tingimustes sätestatud viisil.
3.3. E-posti aadressi koos salasõna ja teiste Kasutaja andmetega käsitletakse Kasutajakontona.
3.4. Rakenduse Kasutaja Kasutajakonto on konfidentsiaalne ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele (v.a seaduses määratletud juhtudel).
3.5. Kasutaja registreerimisel esitatud andmed kantakse Teenusepakkuja kliendiregistrisse ning kasutatakse Teenusepakkuja poolt osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks. Kohustuslikud andmed eraisikul on eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
3.6. Rakenduse kasutajaks registreerumine kehtib tähtajatult. Kasutajal on võimalus loobuda Kasutajaks olemisest punktis 4.2. määratletud viisil.

4. Kasutaja õigused, vastutus ja kohustused.
4.1. Kasutaja kohustub jälgima ja tegutsema kooskõlas nende Tingimustega. Juhul, kui Kasutaja ei täida mingil põhjusel määratud tingimusi, on Teenusepakkujal õigus keelduda juurdepääsust Kasutaja Teenustele ning kustutada Kasutajakonto koos kogu Kasutajakonto sisuga.
4.2. Kasutajal on õigus nõuda oma kasutajakonto sulgemist saates Teenusepakkujale vastava teate e-posti aadressil pood@prindipood.ee.
4.3. Kasutajal on õigus esitada Rakenduse kasutamist puudutavaid küsimusi ja pretensioone Teenusepakkuja klienditeenindusele (tel 447 6305 E–R 09.00–18.00 (v.a riiklikel pühadel) ja/või e-kirjaga pood@prindipood.ee).
4.4. Kasutaja vastutab oma kasutajanime ja salasõna Rakenduses kasutamise eest järgides käesolevaid Tingimusi. Kasutaja kohustub hoidma salasõna ainult vaid enda teada.
4.5. Kasutaja vastutab Rakenduse Kasutajakontole sisestatud andmete (nii isikuandmete kui ka tellimustega seotud andmete) õigsuse eest. Kasutaja vastutab kahju eest, mida Teenusepakkujale ja kolmandatele isikutele on tekitatud valede, ebatäpsete või puudulike andmete esitamise eest.
4.6. Kasutaja vastutab täielikult käesolevate Tingimuste, seaduse või heade tavade vastasest Rakenduse kasutamisest tulenevat Teenusepakkujale, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.
4.7. Rakendus võimaldab Kasutajakontole salvestada oma digipilte, koostada fotoalbumeid ning -raamatuid ja fotokalendreid, samuti muid Rakenduses võimalikuks tehtud isikustatud trükitooteid. Keelatud on töödelda ja koostada EL seadusandlusega keelatud materjali. Teenusepakkuja jätab endale täieliku õiguse ja tegevusvabaduse sellise materjali avastamise korral see ebaseaduslik materjal kõrvaldada.
4.8. Hoidke alati oma digipiltide originaalid oma isiklikus arvutis või kopeerige lisakoopia oma andmekandjale. Ärge kasutage Teenusepakkuja Rakendust, kui ainsat kohta, kus oma pilte hoida!
4.9. Olete andnud oma nõusoleku selleks, et Teenusepakkuja ei kanna vastutust kaotatud fotofailide või muu kahju eest Teie Kasutajakontol.

5. Teenusepakkuja õigused, vastutus ja kohustused.
5.1. Teenusepakkujal on õigus Rakenduse tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise eesmärgil piirata ette teatamata Rakenduse kasutamist, tehes kõik endast oleneva, et sellised piirangud oleks minimaalse ulatuse ja kestusega. Teenusepakkuja informeerib Kasutajaid Rakenduse kasutamise piirangutest esimesel võimalusel kodulehel prindipood.ee või meie Facebooki lehel.
5.2. Teenusepakkuja vastab Kasutaja punktis 4.2. nimetatud pöördumistele mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul.
5.3. Teenusepakkuja jätab endale õiguse edastada Kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui see edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ette nähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus.
5.4. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja sisestatud andmete õigsuse eest Rakenduse Kasutajakontol.
5.5. Teenusepakkujal on õigus sulgeda Kasutajakonto, teavitades sellest Registreeritud Kasutajat, kui Teenusepakkuja on tuvastanud antud Kasutajakonto omaniku poolt käesolevate Tingimuste korduva rikkumise või Rakenduse kasutamise viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega.
5.6. Teenusepakkujal on õigus piirata juurdepääs Rakendusele nendest arvutitest, millest on tuvastanud Teenusepakkuja infosüsteemi vastu suunatud tegevuse.
5.7. Teenusepakkujal on õigus mis tahes ajal teha Rakenduses muutusi Kasutajat eelnevalt teavitamata.
5.8. Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes tehniliste probleemide tõttu Rakenduse kasutamise võimatuse tõttu Kasutajale tekkida võiva kahju eest, sh tellitud Toodete hilisema kätte toimetamise eest.
5.9. Selleks, et Registreeritud Kasutajal oleks võimalik säilitada oma Kasutajakonto, sealhulgas seal salvestatud fotod ning koostatud projektid, peab Ta tegema vähemalt 1 tellimuse vabalt valitud tootele mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates registreerumisest.
Tellimuse esitanud ja selle eest tasunud Registreeritud Kasutaja salvestatud fotod ning koostatud projektid säilitatakse 1 aasta jooksul alates Tellimuse eest tasumise kuupäevast.
5.10. Teenusepakkujal on õigus lisada, muuta ja kustutada Rakenduse tooteid ning teenuseid sellest ette teatades prindipood.ee lehel.

6. Privaatsus.
Vaadake privaatsuse sätteid vastavast alajaotusest prindipood.ee lehel.

7. Tellimuste täitmine ja maksetingimused.
7.1. Kasutaja täidab Tellimuse esitamisel Rakenduses Tellimuse esitamiseks kohustuslikud infoväljad.
7.2. Tellimuste esitamiseks on kohustuslikud Kasutaja kontaktandmed, milleks füüsilise isiku puhul on: eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ja riik; juriidilise isiku puhul: äriühingu või organisatsiooni nimetus, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja riik.
7.3. Juhul kui Tellimuse Saaja ja Tellija on erinevad isikud, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 7.2. näidatud andmed.
7.4. Kasutaja Tellimus loetakse esitatuks, kui Kasutaja kinnitab Tellimuse. Kinnitus, et Tellimus on Teenuspakkuja poolt vastu võetud, saadetakse Tellija e-posti aadressile. Tellimust asutakse Teenusepakkuja poolt täitma pärast Tellimuse eest tasumist. Tellimuse täitmine võtab aega sõltuvalt Tellimuse mahust 3–5 tööpäeva, millele lisandub võimalik Tellimuse kohale toimetamise aeg.
7.5. Tellimuse vormistamisel saadetakse Tellijale järgnevad e-kirjad:
Tellimuse kinnitus, kus on näha ostetud tooted, koos kliendi tellitud muudatustega. Maksmiseks vajalikud andmed, kinnitus Makse laekumise kohta - pangalinkide puhul automaatselt, muul juhul peale Teenusepakkuja poolset pangakontode kontrolli. Tellimuse ettevalmistuse teade - teade, mis informeerib Tellijat, et tema tellimus on Teenusepakkuja töötajate poolt käsitlemisele võetud (üldjuhul kulub sellest kuni tellimuse saatmiseni üldjuhul 1-3 tööpäeva)
7.6. Tellimuse eest tasumine toimub ettemaksuna. Tellimus võetakse töösse pärast arve tasumist.
7.7. Kõigi Toodete hind sisaldab Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu. Kohale toimetamise kulud kirjeldatakse arvel eraldi.
7.8. Teenusepakkujal on õigus kehtestada pakutavatele toodetele erinevaid ajalisi ja koguselisi allahindluseid.
7.9. Teenusepakkuja ei vastuta ükskõik milliste muude tasude eest, mida Tellija suhtes võidakse rakendada ning mille suhtes jääb täielik vastutus Tellijale.
7.10. Teenusepakkujal on õigus igal ajal muuta toodete hindasid, sellest eelnevalt ette teatamata. Kui Teenusepakkuja on Rakenduses muutnud hindasid pärast Kasutaja poolt Tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Tellijale vastavad tooted Tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
7.11. Pangaülekandega tasumisel märkige selgitusse kindlasti tellimuse number. Juhul, kui tellimuse eest ei tasuta, säilitame informatsiooni tellimuse kohta 30 päeva. Selle 30 päeva jooksul peab tellimus olema täielikult tasutud, Teenusepakkujal on õigus saata meeldetuletus e-posti aadressile. Kui tellimuse eest ei tasuta 30 päeva jooksul, siis see tühistatakse.
7.12. Juhul kui Tellija tellib suured trükitööde mahud, informeerib Teenusepakkuja Tellijat ja lepib Tellijaga kokku tehniliselt mõistliku Tellimuse täitmise tähtaja.

8. Lepingust taganemine enne Teenusepakkuja poolset lepingu täitmist.
8.1. Kui Kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Teenusepakkuja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Teenusepakkujale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressil pood@prindipood.ee või kasutades poe tagasiside süsteemi. E-kirjas tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
8.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenusepakkujani pärast Teenusepakkuja poolset lepingu täitmist (toode on valmis tehtud vastavalt Kasutaja soovidele) siis lepingust taganemine ei ole enam võimalik.
8.3. Teenusepakkuja kannab Kasutaja tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine teenusepakkuja arvelduskontole.

9. Kohale toimetamine.
9.1. Teenusepakkuja informeerib Tellijat Tellimuse täitmisest saates selle kohta teate Tellija e-posti aadressile. Nimetatud informatsioon tähendab, et Tellimus on täidetud ja Tellija saab Tellimusele ise järele tulla selleks märgitud kohta. Kui Tellija on soovinud postitust, siis samal päeval valmimisega edastatakse Teenusepakkuja poolt Tellimus Tellija poolt valitud postiettevõttele Tellimuse kohale toimetamiseks.
9.2. Kasutaja saab valida Teenusepakkuja toodete kohale toimetamiseks erinevaid postiteenuseid. Teenusepakkuja tagab toodete korrektse ja nõuetekohase pakendamise. Tellija on kohustatud kontrollima toote kättesaamisel postiettevõttes või kulleri käest, et pakend ei ole kahjustatud. Pakendi kahjustused tuleb kirjalikult kinnitada kohale toimetaja saatelehel toote kättesaamisel. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Info postitusel toimunud tootekahjustustest tuleb esitada Teenusepakkujale 3 tööpäeva jooksul. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Tellimuse tagastus toimub vastavalt valitud transpordiviisi tingimustele Teenusepakkuja kulul.
9.3. Tellimuste postitamisel ja kätte toimetamisel tuleb arvestada vastava postiettevõtte poolt kehtestatud üldtingimustega. Teenusepakkuja on kehtestanud vastavalt kulleritega sõlmitud lepingutele erinevad tasuta transpordi määrad. Täpsema info saab Ostukorvis või Transpordi info lehelt.
9.4. Kasutajal on võimalik valida järgnevate kauba kätte toimetamise viiside vahel:
9.4.1. Kullerpakk - pakk saadetakse Omniva kulleriga otse antud aadressile. Selline saatmisviis on natuke kallim kui tavapost, kuid pakk tuuakse otse kätte ja seda juba paki saatmisele järgneval tööpäeval. Jääb ära postkontorisse minek, kuid peab kulleri tulekul olema kodus või muul aadressil, mis tellimisel sisestatud.
9.4.2. Postipakk - pakk saadetakse Omniva vahendusel Tellija valitud postkontorisse, Saajale saadetakse saadetise kohale jõudmisel Omniva poolt e-posti ja SMS-i teel teavitus paki kohale jõudmisest. Seejärel saate isikut tõendava dokumendiga pakile enda valitud ajal järele minna. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Saajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.
9.4.3. Pakiautomaat - pakk saadetakse Itella SmartPosti või Omniva pakiautomaati. Tellija saab ostu vormistamisel valida, millisesse pakiautomaati oma pakk tellida. Saajale saadetakse SMS ja võimalusel ka e-mail koos vastava koodiga, kui pakk on tema valitud pakiautomaati jõudnud ja sellele võib järgi minna.
9.4.4. Pakipood – DPD poolt hallatav pakipoodide võrgustik. Tellijal on ostu sooritades võimalik valida soovitud pakipoe asukoht ja saadetise kohale jõudes saadetakse Saajale SMS. Seejärel saate isikut tõendava dokumendiga pakile enda valitud ajal järele minna. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Saajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.
9.4.5. Tulen ise järele – võimalik on tellimus kätte saada ka Pilditeenused OÜ Pärnu teeninduspunktidest, täpsem info esindustest: pilditeenused.ee
9.5. Toodete garanteeritud tarneaeg on 3-5 tööpäeva kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 7 tööpäeva. Juhul, kui me ei suuda mõnda toodet 7 päevaga tarnida informeerime Teid sellest koheselt. Vajadusel on Teil siis võimalus tellimus tühistada ja me kanname Teile raha tagasi.
Juhul, kui Tellimus ei ole Tellija/Saajani jõudnud 21 päeva jooksul alates väljasaamise kuupäevast, võtke kindlasti Teenusepakkujaga e-posti teel ühendust, lisades oma teatesse tellimuse numbri.
9.6. Tellimuste kohale toimetamine toimub üldjuhul ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Kui on soov tellida tooteid välismaale, siis tuleb enne Teenusepakkujaga ühendust võtta, et täpsustada vastavad võimalused ja transpordi hinnad.

10. Tagastusõigus.
10.1. Teenusepakkuja Rakendusega loodud toodetel ei ole üldjuhul tagastusõigust, sest tooted valmistatakse vastavalt kliendi soovidele (lisatud kliendi pildid, kirjad jne).
10.2. Kui Kasutajat ei rahulda Tellitud toode, siis peab ta ühendust võtma Teenusepakkujaga (v.t punkti 12 Vaidlused ja nende lahendamine). Toote tagastamiseks tuleb saata e-posti teel (pood@prindipood.ee) Teenusepakkujale teade ja alles peale kinnituse saamist, et toode võetakse tagasi võib toote tagasi saata.
10.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, komplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
10.4. Tagastamisel kantakse Tellijale raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote tagastuse teate saatmist Teenusepakkujale. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Teenusepakkujale.
10.5. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Tellija.
10.6. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele siis raha ei tagastata.

11. Vastutus.
11.1. Teenusepakkuja vastutus seoses hilinenud, ebakorrektsete, transpordis kadunud või kahjustatud Tellimustega piirdub kindla Tellimuse maksumusega. Teenusepakkuja ei ole vastutav ükskõik milliste majanduslike kahjude, kasumi kaotuse eest, igasuguse hea nime ja maine kaotuse, andmete kaotuse või lepingu rikkumisest või hoolimatusest tulenevate kahjude eest. See ei mõjuta Kasutaja seadusest tulenevaid õigusi.
11.2. Tellija on teadlik ja kohustub alati jätma endale andmete varukoopiad. Teenusepakkuja ei vastuta tellimuste andmete, failide, piltide, kujutiste arhiveerimise eest.
11.3. Teenusepakkuja abil Tellija poolt kujundatud trükitoote personaalse isikustatud olemuse tõttu ei ole Teenusepakkujal võimalik nimetatud toodete eest raha tagasi maksta, välja arvatud seadusest tulenevatel juhtudel.
11.4. Teenusepakkuja Tellimuse kohane vastutus piirdub 75 €. Tellija on teadlik Teenusepakkuja vastutuse ulatusest ja kohustub suurte trükimahtude korral tutvuma prindinäidistega Teenusepakkuja esinduses või tellima näidisprindi, veendumaks soovitud trükikvaliteedis. Käesolev punkt ei mõjuta Tellija seadusest tulenevaid õigusi ega käesoleva kasutustingimuse punkti 11.1.

12. Vaidlused ja nende lahendamine.
12.1. Kui Klient ei ole rahul kätte saadud toote kvaliteediga või kujundusega, siis on tal õigus esitada selle kohta pretensioon.
12.2. Pretensioonid tuleb esitada kirjalikult Teenusepakkuja ametlikul e-maili aadressil (pood@prindipood.ee) või läbi Rakenduse kontaktivormi. Võimalusel varustada ka fotoga.
12.3. Pretensioon tuleb esitada 7 päeva jooksul alates toote kätte saamisest (väljastamine pakiautomaadist, Kliendile või tema esindajale üle andmine kulleri poolt). Toote materjalile ja tootmisdefektidele, mida ei ole võimalik kohe märgata ja mis ilmnevad toote kasutamisel, kehtib Eesti Vabariigis kehtiv tootele pretensiooni esitamise tähtaeg.
12.4. Teenusepakkuja on kohustatud vähemalt 7 tööpäeva jooksul Kasutaja pretensioonile vastama.
12.5. Teenusepakkuja püüab pakkuda võimalikult parimat moodust vaidluse lahendamiseks. Võimalikud lahendused on: uue toote valmistamine ja Kasutajale toimetamine, Kasutajale allahindluse pakkumine tulevasteks ostudeks, Kasutajale osaliselt toote summa tagastamine, Kasutajale kogu toote summa tagastamine (Teenusepakkuja jätab endale õiguse nõuda enne raha tagastust kinnitust, et toode on hävitatud)
12.6 Üldjuhul ei tagastata Kasutajale tagastusõiguseta (Kasutajale soovil valmistatud tooted) toodete puhul tarnekulusid.
12.7. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale eraisikust tarbijatele mõeldud nõuetele.
12.8. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve või Tellimuse number.
12.9. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Teenusepakkuja tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
12.10. Kui Kasutaja ja Teenusepakkuja ei jõua omavahel kokkuleppele, siis on Kasutajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
12.11. Kõik nende kasutajatingimuste tõttu tekkinud vaidlused Teenusepakkuja ja Rakenduse Kasutajate vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, siis toimub vaidluse lahendamine vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

13. Täiendavate muudatuste tegemine ja täitmine.
13.1. Muudatusteks loetakse kõiki taotlusi tellimuses muudatuste tegemiseks peale tellimuse lõpetamist ja esitamist. Muudatuste tegemine ja sisseviimine toimub lisatasu eest ning see lisandub tellimuse summale, käitlustasu on 5 EUR.
13.2. Täiendavate muudatuste alla kuuluvad:
Kohale toimetamise viisi muutmine, kohale toimetamise aadressi muutmine,
tellimuse muutmine kiirtellimuseks, raha tagastamise toimingud, juba tasutud tellimuse tühistamine ja makstud summa sidumine järgmise tellimusega ning teised tegevused, mida soovitakse läbi viia väljaspool tavalist tellimuse esitamise protseduuri.

14. Intellektuaalse omandi kaitse.
14.1. Rakenduse sisu, sh tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid ja tarkvara autoriõigused kuuluvad Teenusepakkujale või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.
14.2. Rakendus on Teenusepakkuja omand ning on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusega.
14.3. Rakenduse tellimus- ja päringuvorme ja andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada. Rakendust on õigus kasutada selleks ettenähtud õiguspäraseks tegevuseks.
14.4. Igasugune Rakenduse kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega, ja toob kaasa vastutuse vastavalt nimetatud seadustele.
14.5. Kui Kasutaja rikub Tingimusi, on Teenusepakkujal õigus keelduda Kasutajale Tingimustes nimetatud Teenuse osutamisest.

15. Lõppsätted
15.1. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi, ilma et tal oleks kohustust sellest Kasutajat e-posti teel, kirjalikult või Rakenduse vahendusel teavitada. Teenusepakkuja annab vastava info Kasutajale Teenusepakkuja kodulehel prindipood.ee. Tingimuste muudatused hakkavad kehtima 30 päeva pärast muutunud Tingimuste avaldamist Rakendustes ja Teenusepakkuja kodulehel prindipood.ee. Kui Kasutaja ei teata enne uute tingimuste jõustumist Teenusepakkujale oma kasutajakonto sulgemise soovist, loetakse uued tingimused Kasutaja poolt aktsepteerituks.
15.2. Käesolevaid Tingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kasutajal on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse Eesti Vabariigi seadustega määratletud korras.